Contactgegevens

ZoDoende Praktijk voor ergotherapie is gevestigd in het Medisch Spectrum in Gouda, wijk Bloemendaal, bij de fysiotherapiepraktijk Disseldorp.

 • Willem Barentszlaan 28, 2803 XP Gouda
 • Telefoon: 06-20440092
 • E-mail
 • Website

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 74861506

 • Bank IBAN: NL 72 INGB 0009324401

Betalingsvoorwaarden

Door de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland zijn betalingsvoorwaarden opgesteld. Wanneer een klant niet (meer) voor vergoeding via de verzekering in aanmerking komt zal ergotherapie bij de klant zelf in rekening gebracht worden.

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd bij verhindering. 


Kwaliteit

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen.


Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.


Ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder het nummer: 69907432790

Privacy statement

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In een privacy statement staat waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden.

Digitale dossiers (EPD)

ZoDoende praktijk voor ergotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor het bijhouden van een dossier en voor het delen van informatie t.b.v. de behandeling en het kunnen declareren van de diensten bij de verzekeraars.

NEN 7510


Al mijn werk wordt vastgelegd in een professioneel elektronisch patiënten dossier. Bij aanvang van de behandeling geeft u hier wel of geen toestemming voor. De hierbij gehanteerde software en diensten vallen onder de NEN7510.

Wat leggen we vast

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Functie (indien relevant)
 • Werkgever (indien relevant)
 • Huisarts (indien relevant)

Inzage

Als u inzage wilt in uw persoonsgegevens waarover ZoDoende beschikt, wijzigingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens of wilt dat uw gegevens niet meer verzameld en gebruikt worden?


Stuur een e- mail.

Beheer dossiers

Voor een goede behandeling is het in de wet WGBO verplicht gesteld dat wij een dossier aanleggen. Uw dossier bevat informatie over uw persoonlijke situatie en over uw gezond- heidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die, na uw toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener en die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.

Andersom kan ZoDoende op verzoek en met uw toestemming andere zorgverleners informeren, wanneer dat in het belang is van uw behandeling.

Om uw privacy te waarborgen, gaat ZoDoende zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgt ZoDoende ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Beroepsgeheim

Een ergotherapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Toegang derden

Als ZoDoende vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt dat eerst met u besproken en wordt u om toestemming gevraagd. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar bewaard.

Website

Yvonne Timmermans is werkzaam als ergotherapeut bij ZoDoende praktijk voor ergotherapie en biedt als zodanig behandeling aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze behandeling beschikt ZoDoende over uw persoonsgegevens die via de website, e-mail, telefoon en diensten beschikbaar zijn gekomen.

Cookies

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site.

Tracking cookies

Naast functionele-cookies kunnen wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze analyseren het surfgedrag en onderzoeken advertentie voorkeuren.

AVG

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via email.

Autoriteit Persoongegevens

We doen er alles aan zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. In dat geval is het mogelijk uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen op de volgende website.

Klachten regeling

Mocht u ontevreden zijn over de dienstverlening, dan heeft u de volgende mogelijkheden

Bespreekbaar maken

Bespreek uw probleem eerst met de ergotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing die goed voelt voor u.


Patiënten recht

Als u het moeilijk vindt het met uw ergotherapeut te bespreken of als u er samen niet uit komt, dan kunt u contact opnemen met een regionaal Adviespunt van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen. Voor meer informatie en de regionale adviespunten, zie de website.

Klachtenloket paramidici

Als u een ernstige klacht hebt en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt, dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal contact met u opnemen. Voor meer informatie zie de website.